Autor teksta: Vera Bojičić

 

 

Kada tamnu energiju, svoju misao, propustimo kroz oko Stvaraoca naprave se polovi i ona zasija. Misaona reka se pretoči u svetlost.

 

Osnovna karakteristika čestice je masa. Podeljene su na lake, srednje i teške.

Super laka čestica koja kolo vodi je foton i smatra se da je njegova uloga prenos magnetnih međudelovanja.

Dugo se svetlost smatrala talasom jer pokazuje osobine tipične za talase, interferenciju i difrakciju.

  1. godne Plankt je dokazao da se u stvari zračenje svetlosti odvija u zasebnim porcijama, kvantima.

Fotona u mirovanju nema.

Svetlost nije sačinjena samo od fotona ali je on najčešći, pa ćemo o njemu kao čestici govoriti.

Foton je svetlost, a pitanje je kako nastaje svetlost, kako nastaju objekti koji je isijavaju, od čega su stvoreni i šta je fizika po kojoj sve funkcioniše.

O izvoru ćemo govoriti kasnije, a sada o elementarnoj čestici fotonu. On je Božija čestica koja gradi i zato je nema u mirovanju jer se uvek sjedini, doda svoju masu objektu.

Građa fotona izgleda ovako

U centru se nalazi ELMAT – element materije. On se kreće brzinom svetlosti obrtanjem oko svoje ose. Magnetna polja na koja nailazi određuju mu putanju do mesta gde će se zaustaviti i dodati svoju masu i informaciju objektu.

Okolo njega kruži ELUM – element uma na udaljenosti c2 (brzina svetlosti na kvadrat).

Nama vidljivi deo svetlosti je Elum.

Sabiranjem jezgra fotona, elmata, započinje stvaranje svega vidljivog. Života u svetlosti. Od broja elmata zavisi veličina objekata. Od sastava elmata imamo i sliku koji oni sadrže i koja je vidljiva.

Sav život u svetlosti se odvija u Elumima, vidljivom delu. Mogli bi se reći radi poređenja u realizovanim mislima.

To znači da uvek postoji samo trenutak sada, da se prošlost ne vraća, a budućnost se gradi ali je određena onime što elmat isijava.

On, elmat uvek isijava znanje iz tamne energije vezano za određeni objekat ali iz prethodnog pulsa trajanja, emituje sudbinu kao pravdu koja je sve što smo zaslužili. U sadašnjosti svojim delovanjem i proizvodnjom misli mi možemo tu sudbinu za sledeći puls menjati. Ukoliko otvorimo sopstveno oko Tvorca, možemo je menjati odmah.

Obrt eluma oko elmata je osnova za tehnologije budućnosti. Ono što se kao znanje ubaci u elmat biće vidljivo i u funkciji. Brzinu svetlosti može pratiti samo slika pa se znanje samo na taj način može ubacivati. Znanje je moć. Od znanja, sve što možemo u sliku da ugradimo, a možemo sve, dobićemo seme iz kojeg će to znanje da nikne.

Veličinu određuje magnetno polje, o njegovoj ulozi ćemo kasnije jer je ono deo krune znanja, kopiranja.

Pulsno kretanje

 

Kretanje Elmata oko Eluma, nazvala sam pulsno kretanje. Zato se slika ubacuje iz četiri puta da bi se dobilo traženo telo. Primetno je da će se sastavljati slika u određenom vremenskom trajanju. Tako se u stvari gradi četverodimenzionalna tvorevina.

 

Svetlost kao lek

Pošto Sunčeva svetlost nosi u sebi celokupno Znanje koje je potrebno za svo trajanje Sunčevog sistema, ona je dragocena. Rasipa ono svoje zrake i van njega. Utiče i na druge svetove. Svaki foton je Božija čestica koja teče i stvara. Elum i elmat.

Svetlost unapređuje, adaptira, dograđuje. Sunca se ne treba bojati, jer samo telo će reći šta mu ne odgovara, pokriti se, skloniti u hlad.
U današnjem vremenu ljudi su se Sunca odrekli. Zatvoreni su u zgradama, halama. Zatvoreni su u gradovima i sve su manje izloženi dnevnom svetlu. Takav život ima za posledicu da čovek prvo postaje alergičan na svašta, jer nije napredovao zajedno sa prirodom.
Druga pogubna stvar odricanja od Sunčeve svetlosti je ishrana iz plastenika. Atomi ili molekuli ne poseduju dovoljna znanja koja dolaze sa Svetlošću, tako da nisu blagotvorna hrana za organizam, gubi se moć organizma da se od onoga sto je napredovalo u prirodi -odbrani. Slabi imunitet.

Svetlost nije sačinjena samo od fotona, ali su oni najbrojniji, ima i drugih koje su njegov deo. Sunčev sistem se može posmatrati kao jedan molekul koja u sebi nosi svo Znanje za nastanak života.

Svaki foton, kada dodirne ili kada se spusti na svoju poziciju, on postaje deo celine. Elmati se smeste u jezgro, a elumi grade vidljivi deo. Taj skup elmata u jezgru odredjuje kvalitet atoma.
Svi atomi jednog elementa nisu jednaki po sadržini, niti su isti.
Svaki vodonik ne stvara vodu Života. Skup Znanja fotona u jezgru je presudan za život i zdravlje. Složenost jezgra već je uočena kao KVAZARI,

Kvazari su Svetovi u malom.
Delovanjem prvenstveno ljudi, stvara se DISBALANS između onoga što svetlost dograđuje i nas kao prijemnika. Slabi atomska struktura GENA, i on postaje siromašniji, to je BOLEST.
Elementi koji su znali da grade, recimo hormon, sada to ne rade dobro,
jer im nedostaju svi elementi.

Svetlost možemo razumeti i znati šta ona nosi, ako posmatramo život Planete i nas samih. Sada kada znamo njenu veličinu, možemo i izračunati koliko je energije potrebno za stvaranje jedne CELINE. Svetlost neprekidno putuje, stvara Sferu, pa tako sa putovanjem dobija veću veličinu. Proces se može odvijati i u suprotnom smeru, tada veličina do koje se stiglo krene unazad u tačku. Te procese su u nauci dobro izučili, tako da se dosta toga može primeniti.
Elum i elmat, kao jedinice ili fotoni, kao čestice mogu se koristiti za Stvaranje. Elmat se kreće pravolinijski, brzinom svetlosti, elum kruži oko njega, i kreće se pravolinijski, oboje se zajedno okreću oko sebe. Kada se svetlost pridruži telu, ona postane deo njega. Zbog veličine, tela se usporavaju, ali u biti se sve odvija i dalje brzinom svetlosti. Kretanje svetlosti sam nazvala pulsno kretanje.
Samo slika može putovati brzinom svetlosti, tako da je svo znanje i sav život prikazan i nama u slikama, i ostavljeno nam da ga istražimo i protumačimo.
Kod pulsnog kretanja karakterističan je SPIN, da jednu stranu vidiš iz dva puta. Sve što se radi, radi se brzinom svetlosti.
Ako ćemo svetlost koristiti kao LEK, potrebno je svo Znanje ubaciti u sliku, tj.
tok nastanka elementa koji nedostaje i zbog kojeg je čovek bolestan, odrediti bolesno mesto, lokaciju ili celo telo skenirati.
Znanje se ubacuje u elmat, jer samo će on izgraditi zadati zadatak da bude vidljiv. Svetlost se može držati zarobljena, dok joj se ne ubaci slika magnetnim poljem. Slika se u jedan elmat može ubaciti iz četiri puta, koristi se trenutak kada je SPIN otvoren. Ovo će ljudi morati malo da vežbaju, a proizvod je Svetlosna Komora koja brzo regeneriše i isceljuje svako obolenje kojem poznajemo tok, to nije teško znati.

 

Izvod iz knjige „Povratak u raj-elektra iscevljivanje“

objavljena 2010, zaštoćena autorskim pravom