UPUSTVA ZA KORIŠĆENJE

Autor teksta: Vera Bojičić


Kako slati Elektru?

Svaki dan započnite podsećanjem sebe da ste odlučili da budete deo Tvorca.

Podizanje ruku može kratko da traje, jer se na taj način lakše povezuje, a zatim može da se nastavi sa protokom energije kroz srce bez podignutih ruku. Ona će teći celi dan.

Kada se nađete napolju opet koristite svesnu odluku da isceljujete biljke životinje i ljude, svuda gde se krećete.

Ako se nađete u situaciji da gledate konflikt među ljudima, možete im direktno poslati svetlost da iz njih izbaci negativnosti i videćete brzo rezultat kako se situacija smiruje.

Šaljite je bez napora jer ona je postala vaša svetlost. Ukoliko primetite da vas neko nervira, to znači da ste se na trenutak spustili, pa se odmah u mislima nanovo povežite.

U koliko se nađete u opasnoj situaciji, dovoljna je misao „Elektra pomozi“ i izaći ćete nepovređeni iz nje. Ovaj poziv možete upotrebiti i za druge ljude.

Nemojte birati kome je šaljete jer je potrebna svima. Nekoga lečite, a kod nekoga oslobađate anđela. Ishod je uvek dobar.

Elektra je svesna jer sve što mozak zatraži za dobrobit drugih oko Tvorca će kroz srce to da emituje kao stvaralačku svetlost. Elektrom menjate svet i svoje okruženje, oslobađate ljude i Anđele.
More >

STVARALAČKA MOĆ LJUBAV

Autor teksta: Vera Bojičić

Svi ljudi znanju da je Bog ljubav. Znaju da je najjača energija ljubavi.
Ljubav se smatra za pokretačku snagu i da se zbog nje čine velika dela.
Osećanje ljubavi se ničim ne može izazvati ono jednostavno dođe kao dar, nenadano bez nekog posebnog razloga.
Prorodno osećanje ljubavi se javlja prema potomstvu, prema deci.

A šta je ljubav Tvorca. Ona je davanje i samo davanje. Sve nam je Tvorac unapred dao, rasuo se na trilione mesta da bi život i mi u njemu kao deca njegova postojali, da svaka njegova ćelija doživi čulna iskustva. Dao nam je dar života.
To nam je putokaz kako da živimo ljubav, da dajemo, a da ništa za uzvrat ne očekujemo, da živimo nesebičnom ljubavlju prema bližnjima jer znamo da smo u izvoru jedno biće.
Pitamo li se tko su nam bližnji?

More >

INICIJACIJA

Autor teksta: Vera Bojičić


Ne postoji lepši i svetiji događaj od inicijacije oka Tvorca u nama. Taj događaj vraća čoveka u okrilje Stvaraoca.

Duhovnim jezikom možemo proces nazvati krštenjem u izvornom smislu, da se opterećenja koje smo u sebi nagomilali tokom života odričemo i to ne samo na rečima, nego i praktično. Inicijacijom započinje oslobađanje, prelaskom sa reči na delo.

Ukoliko ste inicirani tada možete spojiti sa kupolom svakoga ko izrazi voljnost. Inicijacija je svesna odluka i opredeljenje da se prihvata carstvo Božije. Ako uvodite decu koja još ne mogu razumeti o čemu se govori tada važi vaša odluka i treba da ih pazite i učite u duhu Elektre, da žive ljubav na Zemlji, i da im svojim delima to pokazujete.
More >

UVOD U ELEKTRU

Autor: Vera Bojičić

Sva znanja koja sam stekla, stavila sa u jednu priču koja se zove Elektre-isceljivanje i samoisceljivanje.
To nije prazna priča već moć znanja koja govori na kom principu se odvijaju isceljivanja.
Nije ni lažna nada već put ka novim tehnologijama.


Uvod u elektru

Šta je elektra, da bih vam objasnila moram se vratiti u vreme pre 7 godina. Neću vam pisati o putu srca i vere koji je doveo da trenutka, klik, buđenja jer te priče sadrže moje prethodne četiri knjige.

Nazvala sam taj trenutak, trenutkom svesnosti. Neverovatan osećaj koji je sličan buđenju iz sna, probudiš se i gledaš.

Pet godina sam provela u samoći, svesna da gledam velićinu i šta se dešava na tom nivou. Vizije su me vodila a reka misli koja za njom usledi, mesecima, je sliku objašnjavala. Nazvala sam te događaje čitanje nebeske knjige ispisane slikovnim pismom.

Pred očima su mi se otkrivale tajne, videla sam i shvatila mudrost Boga.
Elektra je mudrost Boga data ljudima na raspolaganje. Ljudima koji njemu hoće
More >

KOLEKTIVNA SVEST

Autor teksta: Vera Bojičić

Kolektivna svest se stvara tako što svaki segmente znanja spoznajemo kroz procese, pulseve, života. Znanje nam je dato slikama i u tvorevinama sveta koji nas okružuje. Put ljudi je da to znanje istraže i osvoje. Svaka misao koja se proizvede postaje deo kolektivne svesti i deo znanja koji se u nju ugrađuje. Ljudi na planeti zemlji su živeli i koristili kolektivnu svest a ona je do skora bila zatvoren sistem.

Kolektivnu svest su činila naučna otkriča i sistemi u kojima smo živeli.
Zatvoren sistem svesti nam je istoriju ponavljao, držao nas u stagnaciji procesom množenja. Za opstanak kolektivne svesti naše planete bilo je potrebno sve više energije ili tačnije, kruženja energije, pretvaranje jednog vida u drugi. Kolektivna svest zatvorenoga sistema je potrošačka i ne ume da stvara već samo da kopira na osnovu osvojenoga znanja.
Kolektivna svest zatvorenoga sistema ima ograničen vek. Može da nestane a može i da, ukoliko se poveže sa univerzalnom svešću, da se obnovi.

More >

SUDNJI DAN – Događaji

Autor teksta: Vera Bojičić

PRVA PRIČA

Svako zbivanje na Zemlji i širom kosmosa mi vidimo kao životnu priču. Kroz nju možemo bez greške videti šta se odvija u samoj biti mikro i makro kosmosa. Ljudi kao celina na ovaj način MOGU ZNATI šta se zbiva u njima, u njihovoj jednoj čeiliji ili u njoj paralelnom svetu, kosmičkoj čeliji.

Priča o danu oslobađanja započela je 2002 godine  u trenutku kada su dva pola uspostavila komunikaciju. Sa Zemlje ženski princip u muškom delu ženskoga principa i ženski princip muškoga principa na samoj granici kosmičke čelije i na mestu gde započinje ulegnuče koje je znak za početak procesa razdvajanja.

Realizacija razdvajanja svetlosnih tvorevina materijalne prirode započela je podizanjem kupole u oktobra 2007 i nastavlja se spuštanjem Elektre na Zemlju.  Taj isti proces se odigrao i na nivou galaksije Mlečni put. Naravno, proces se odvija i širom kosmičke čelije ali u nizu jedan po jedan sa početkom na mnogo mesta. Proces razdvajanja se merenjem očitava kao udaljavanje zvezda i galaksija. U čeliji na mikro nivou taj proces je početak replikacije

More >

Mitohondrijski genom

Autor teksta: Vera Bojičić

Mitohondrija je organela čelije i nalazi se u citoplazmi.

Međutim, broj ovih organela zavisi i od metaboličke aktivnosti i fiziološkog stanja ćelije: što su metabolički procesi intenzivniji, utoliko je broj mitohondrija veći


Mitohondrijski genom je dvolančana DNK u mitohondrijama (mtDNK) u obliku prstena. Njena ukupna količina daleko manja od količine jedarne DNK, ali nije zanemarljiva zato što sadrži gene važne za funkcionisanje ćelije. Nalazi se u nekoliko kopija u matriksu mitohondrija grupisana u nukleoide koji su pričvršćeni za unutrašnju membranu i imaju prstenast oblik. U ćelijama čoveka nalazi se hiljade kopija mtDNK pa tako njena ukupna količina čini više od 0,5% naslednog materijala u telesnoj ćeliji sa jedrom.

Prilikom oplođenja zigot dobija mitohondrije samo iz jajne ćelije jer spermatozoid unosi u jajnu ćeliju samo genom svog jedra. Mitohondrijski geni se prenose isključivo preko majke (materinsko nasleđivanje) pri čemu to nasleđivanje odstupa od Mendelovih pravila (zakona). Danas je poznato više naslednih mitohondrijskih bolesti čiji uzrok je mutacija gena na mtDNK.
More >

ĆELIJA – KOSMOS U ČOVEK

Autor teksta Vera Bojičić PDF Štampa El. pošta
Svaka ćelija može da vam ispriča jednu priču iz svoga vremena.
Svaka ćelija ima drugo prostor-vreme, u svakoj nam piše, stoji zapisano, sve što smo kroz trajanje u našoj kosmičkoj ćeliji radili.
Ćelije se rađaju i umiru svake minute.
Svaka naša ćelija deluje samostalno, i unutar sebe uspostavlja veze,svakoj je cilj da se kao jedinka poveže sa mozgom,i da tako svoja znanja prenese.
U jednoj našoj ćeliji sazdano je svo kosmičko znanje kosmičke ćelije.
Kada bi se one sve između sebe povezale, znali bi svu prošlost i budućnost, jer i to leži u nama, raspoređeno po vremenu kopiranja i rasta.
16.gif
Neću pisati o naučnim istraživanjima,ona su svima dostupna, a podržavaju i moju viziju paralelnih svetova.
Pričaću vam drugi deo, poređenje sa duhovnom komponentom.
Najupadljivija, velika organela eukariotskih ćelija je JEDRO.
Sam latinski naziv – nucleus [jezgro], govori o značaju jedra za ćeliju.
U njemu se nalazi DNK [geni] u kojoj je zapisano sve ono sto ćelija treba da uradi da bi se održala u životu i prilagodila na promene u okolini.
Jedro reguliše [upravlja] sve procese u ćeliji, u njemu se obavlja i sinteza DNK[replikacija] i svih vrsta RNK [transkripcija].

More >

EGO KAO DEO CELINE

Autor teksta: Vera Bojičić

Već sam odavno pisala o poreklu čestice zla i da ona nastaje u prvom kopiranju jednog biča na dva pola. Da, i nju je Tvorac stvorio da bi osigurao sopstveno vaskrsenje.

Ona je prilikom podeli pripala muškom principu ženskog principa koi život u svetlosti stvara i ona se kroz življenje uvek pojavi a ponegde i vlada.

Muški princip ima snagu da se sa njome sa lakočom izbori ali u umu, muškom principu pobeđeni delovi tih borbi stvore svet za sebe odvojen od celine. Tako se rađa Ego kao tvorevina uma ali bez sposobnosti da stvara, međutim, sva znanje osim stvaranja može da upotrebljava.

Na planeti Zemlji živi Ego svakoga od nas. Ovo je jako važno shvatiti jer daje odgovor na mnoga pitanja. On je kopija, odraz suštine svakoga od nas.

U trenutku smrti kada se duša odvoji od materije i krene ka Ocu u um kao sečanje, svaka stigne do određenog dometa koi zavisi od vezanosti za materiju. Gospodari ovoga sveta se skupljaju u svojem nebeskom carstvu, na nivou čelije vidljivom kao mitohondriski genom.

More >

EGO – JA

Autor teksta: Vera Bojičić

U priči o demontiranju Ega vidljivo je da je on  tvorevina uma. Ukorenjen je u svakoj čeliji i svima vidivljiv kao mitohondriski genom a na nivou celoga biča on je Hipotalamus. Za opstanak mu je potrebna energija koju crpi iz ostatka organizm. Biča koja žive pod vlašću ega u stalnoj su potrazi za energijom, hranom. Pogonska energija je strah koja ga održava u životu..

Ego je imitator i to originalan, možemo ga naj bolje sagledati preko ogledala. Na ovaj način  on nam je potpuno vidljiv.

Odraz u ogledalu je Ego, svaki gest i misao koja se manifestuje on prati u originalu. Ima sposobnost da vidi i ono što se nalazi iza pa tako može da pretpostavlja i natera onoga ko u ogledalo gleda da i o tome iza razmišlja i da tim mislima čoveka pokrene na delovanje i da pritom svaki pokret, delovanje, kopira.

More >